Συμμετοχή σε Πιλοτικές Δοκιμές

Χρήση 3Δ Εικονικών Κόσμων για την διδασκαλία στα σχολεία.


Αγαπητοί Συνάδελφοι, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών συμμετέχει σε τρία Ευρωπαϊκά έργα της κατηγροίας Erasmus+, τα οποία βρίσκονται στην περίοδο της πιλοτικής τους δοκιμής. Τα έργα αυτά αφορούν την εκπαίδευση και γι' αυτό ζητάμε τη συνδρομή σας. Κάθε έργο έχει διαφορετικό αντικείμενο και απυθύνεται σε διαφορετικούς τελικούς χρήστες (target groups). Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αντικείμενα των εργων και οι ομάδες χρηστών που απευθύνονται. Επίσης, περιγράφεται και η διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στην αξιολογηση των έργων. Δηλώστε συμμετοχή στις πιλοτικές δοκιμές των τριων έργων στην παρακάτω φόρμα:

Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής.


Συνοπτικά το αντικείμενο των τριών έργων:

  • VRACE: Εκπαιδευτικό υλικό για καθηγητές ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες υπολογιστών για χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση, όπως WEB2.0, κοινωνικά δίκτυα και 3Δ εικονικοί κόσμοι.
  • MATHESIS: Εικονικός κόσμος με εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για εκμάθηση ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ σε μαθητές δημοτικού & γυμνασίου.
  • ALIVE: Εικονικός κόσμος με εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες για εκμάθηση ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ σε μαθητές δημοτικού & γυμνασίου.


Συνοπτικά η διαδικασία της Πιλοτικής Εφαρμογής:

Αρχικά οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τον εικονικό κόσμο του VRACE. Εκεί μπορούν να μελετήσουν και να δοκιμάσουν τις δραστηριότητες πάνω σε δεξιότητες υπολογιστών για την εκπαίδευση όπως Web2.0, Κοινωνικά δίκτυα και 3Δ Εικονικούς Κόσμους ενώ υπάρχει και εκτεταμένη ανάλυση εννοιών Παιχνιδοποίησης και πρακτικές οδηγίες για σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Θα θέλαμε οι εκπαιδευτικοί να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν όσα έμαθαν σχεδιάζοντας υλικό για τα μαθήματα τους. Ειδικά για τους εικονικούς κόσμους, παρέχονται μέσα στο εικονικό περιβάλλον έτοιμες υλοποιήσεις δραστηριοτήτων, όπως Οθόνη για παρουσιάσεις, και διάφορες ασκήσεις αξιολόγησης, όπως Πολλαπλής επιλογής, Αντιστοίχησης, Ταξινόμησης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες αυτές και να ανεβάσουν σε ειδικό χώρο τις δικές τους κατασκευές. Στο τέλος θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο για το πως τους φάνηκε το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες του VRACE.

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δυο ακόμα 3Δ εκπαιδευτικούς κόσμους που περιέχουν δραστηριότητες εκμάθησης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (MATHESIS) και ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ALIVE).

Στόχος είναι να δουν το υλικό και τις δραστηριότητες των δυο κόσμων και να αφιερώσουν κάποιο χρόνο στην τάξη με τους μαθητές τους ώστε να τους κάνουν μια μικρή επίδειξη των δυο κόσμων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με LIVE επίδειξη του κόσμου, ή με προβολή ένός βίντεο που θα τους παρέχουμε. Όσοι μαθητές επιθυμούν θα μπορούν να μπουν και μόνοι τους στους εικονικούς κόσμους απο το σπίτι και να δοκιμάσουν τις δραστηριότητες που προσφέρονται.

Τέλος οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν σε τρια ερωτηματολόγια, ένα για κάθε έργο, ώστε να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους γενικά πάνω στην χρήση Υπολογιστών στην Εκπαίδευση (έργο VRACE), αλλά και τις εντυπώσεις τους απο την ενασχόληση με τις δραστηριότητες Μαθηματικών (έργο MATHESIS) και Βιολογίας (έργο ALIVE).

Το χρονικό διάστημα της πιλοτικης εφαρμογής θα οριστεί σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν.

Όσοι εκαπιδευτικοί συμμετάσχουν στις πιλοτικές διαδικασίες και παρέχουν απαντήσεις στα ερωτηματολόγια θα λάβουν ξεχωριστά Πιστοποιητικά Συμμετοχής για τα 3 έργα.

Μετά το τέλος της πιλοτικής διαδικασίας, θα οργανωθούν και κάποιες ημερίδες παρουσίασης των αποτελεσμάντων των τριων έργων για τις οποίες θα σας στείλουμε πρόσκληση.VRACE - 2020-1-UK01-KA201-079177
MATHESIS - 2020-1-RO01-KA201-080410
ALIVE - 2020-1-SK01-KA201-078297
All three projects are co-funded by: Erasmus+ Programme of the European Union